Koopovereenkomst

Voorbeeld van een Koopovereenkomst


1.   Ondergetekenden,...........,verder te noemen fokker, en ..........., verder te noemen koper, verklaren te zijn
      overeengekomen in eigendom over te dragen een hieronder nader beschreven kitten van het ras..........
      Koper verplicht zich bij aanschaf van het kitten een koopsom, groot.......... te betalen. De betaling vindt
      plaats bij aflevering van het kitten, tenzij anders overeengekomen (in bepaalde gevallen kan een
      aanbetaling of vooruitbetaling gewenst zijn). Verkoper zal het kitten afleveren op .........., tenzij anders wordt overeengekomen.
2.   Wanneer koper, na ondertekening van deze overeenkomst, zonder nader overleg, in gebreke blijft het kitten op de afgesproken datum af te
      nemen, vervalt de overeenkomst en zal de fokker een eventuele betaling, voor zover deze niet meer is dan 20% van de koopsom, mogen
      behouden als onkostenvergoeding.
3.   Het kitten blijft eigendom van de fokker totdat de gehele koopsom en eventuele bijkomende kosten (als bijvoorbeeld extra entingen zoals
      rabiës) door de koper zijn betaald.
4.   De overeenkomst vervalt indien het besproken of reeds gekochte kitten voor de afleveringsdatum overlijdt of zich voor de bedoelde datum
      ernstige gebreken en/ of ziekten bij het kitten openbaren. De eventuele door koper betaalde koopsom of gedeelte daarvan zal dan worden
      terugbetaald. Zowel de koper als de fokker kunnen daarna geen verdere rechten doen gelden.
5.   Fokker verplicht zich op het moment van aflevering van het kitten de door de dierenarts gewaarmerkte entingbewijzen en de daarbij
      behorende officiële door Felikat erkende afgegeven afstammingspapieren aan koper mee te geven en er zorg voor te dragen dat het bij het
      kitten behorende eigendomsbewijs binnen twee maanden in bezit is van de nieuwe eigenaar.
6.   Fokker heeft te allen tijde recht het kitten te zien en te beoordelen. Mocht bij een bezoek duidelijk worden dat de nieuwe eigenaar het kitten
      in ernstige mate verwaarloost, mishandelt, dan heeft fokker het recht, tegen terugbetaling van 50% van de koopsom, het kitten terug te
      nemen.
7.    Indien de kat, ten gevolge van een aangeboren afwijking of verborgen gebrek, binnen negen maanden na aflevering overlijdt, of moet worden
      afgemaakt, dient de fokker -naar keuze van de koper- of 35% van de koopsom terug te betalen of binnen 18 maanden een vervangende kat te
      leveren van gelijk ras. Wanneer de fokker niet aan deze verplichting van een vervangende kat voldoet of kan voldoen, is de fokker verplicht tot
      terugbetaling van 75% van de koopsom binnen vier weken na het verstrijken van de termijn van aflevering. Fokker verklaart dat alle artikelen
      van deze overeenkomst wederom van toepassing zullen zijn bij aflevering van de vervangende kat.
8.   Een aangeboren afwijking of verborgen gebrek dient aangetoond te worden door tenminste twee dierenartsen of door sectie. Iedere partij
      draagt de kosten van de door hen aangewezen dierenarts. Sectie dient te worden verricht door de afdeling pathologie van de rijksuniversiteit
      in Utrecht. De kosten van sectie zijn voor rekening van de koper, het vervoer van de kat dient ook door koper te geschieden. Alle rechten van
      de koper ten aanzien van de fokker vervallen indien het dier niet meer voor nader onderzoek of sectie voorhanden is.
9.   Alle rechten vervallen voor de koper wanneer het kitten is overleden of ernstige gebreken vertoont door schuld van de eigenaar of derden.
10.  Wanneer het kitten niet langer bij de nieuwe eigenaar kan blijven of als er problemen met de kat zijn wordt in eerste instantie contact
      opgenomen met de fokker. Mocht er sprake zijn van doorverkoop aan derden, stelt fokker er prijs op van de nieuwe eigenaar naam en
      adresgegevens te verkrijgen. Indien noodzakelijk is fokker bereidt bemiddeling te verlenen bij het zoeken naar een nieuw tehuis.
      Koper belooft de kat nooit bij het asiel af te geven. In absoluut noodgeval is fokker bereidt de kat terug te nemen, zonder verdere
      schadeloosstelling.
11. Als koper gaat "showen, wordt fokker graag op de hoogte gehouden van de resultaten.
12.  De kat wordt verkocht (wat van toepassing is, invullen) met, of zonder een fokverbod. De uiteindelijke beslissing over het wel of niet fokken
      ligt bij koper. Als de koper niet gaat fokken adviseert fokker het dier te laten "helpen". Als koper wel gaat fokken, is fokker bereidt advies
      te geven, en wordt graag op de hoogte gehouden van de nakomelingen van de kat.
13. 
De ouderdieren zijn getest op ..........
     
De resultaten van de uitslag waren ........
14.  De aansprakelijkheid voor onvoorziene omstandigheden reikt niet verder dan de aankoopsom van het dier.

Voor akkoord fokker,

 

Voor akkoord koper.

 

Aldus in tweevoud opgemaakt te ..........  d.d. ...........