Huisregels Kitten Te Koop


1. Begrippen:
   
Diensten: Betekent de diensten die Kitten Te Koop aanbiedt,
    zoals onder andere: het plaatsen van advertenties en
     het bekijken van advertenties. 
    Gebruiker: betekent de gebruiker van de Diensten van Kitten
    Te Koop.

2. Aansprakelijkheid:
   
2.1 Kitten Te Koop is niet aansprakelijk voor transacties,
    verkopen en afspraken, die via Diensten tot stand zijn gekomen.
    2.2 Kitten Te Koop is niet aansprakelijk voor informatie of enig
    ander materiaal dat de Gebruiker publiceert of anderszins
    beschikbaar/ openbaar maakt met behulp van de Diensten.

3. Verplichtingen voor de gebruiker:
  
3.1 De Gebruiker is verantwoordelijk voor de inhoud van de
   gegevens die hij met behulp van de Diensten aanmaakt. 
   3.2 De Gebruiker zal zich in redelijke mate inspannen om
   verspreiding van computervirussen via Kitten Te Koop te
   voorkomen. 
   3.3 In het algemeen zal de Gebruiker zich onthouden van het
   door middel van de Diensten van Kitten Te Koop verspreiden van
   informatie die in strijd is met de wet of naar objectieve
   maatstaven in strijd is met de algemeen aanvaarde waarden en
   normen die gelden voor communicatie over het internet.
   3.4 De Gebruiker zal zich onthouden van elk soort gebruik of
   gedragingen die de Diensten geheel of gedeeltelijk (kunnen)
   verstoren, beschadigen of minder efficiënt maken of zodanig dat
   de effectiviteit of functionaliteit van de Diensten op enige wijze
   nadelig wordt beïnvloed. 
   3.5 De Gebruiker zal zich onthouden van elk soort gebruik of
   gedraging die op enigerlei wijze inbreuk maakt op rechten van
   derden. 
   3.6 De Gebruiker dient aan te geven bij welke kattenvereniging
   deze is aangesloten. Indien de Gebruiker NIET bij een
   Nederlandse door de FNK of FIFé erkende kattenvereniging is
   aangesloten dient De Gebruiker dit duidelijk te vermelden.
   Zonder opgaaf van deze gegevens wordt de advertentie niet
   door Kitten Te Koop in behandeling genomen. 


4. Vrijwaring:
   
De Gebruiker vrijwaart Kitten Te Koop van alle vorderingen van
   aansprakelijkheid, schade, kosten en onkosten, waaronder
   kosten in rechte, voortvloeiende uit enige schending van de
   huisregels door hem of voortvloeiende uit het gebruik van de
   Diensten. 
5. Bevoegdheden Kitten Te Koop:
  
5.1 Kitten Te Koop is gerechtigd zonder voorafgaande
   aankondiging of toestemming advertenties te verwijderen. 
   5.2 Kitten Te Koop is gerechtigd de Diensten te blokkeren/op te
   schorten, danwel te beëindigen indien de Gebruiker in strijd
   handelt met deze huisregels. 
   5.3 Kitten Te Koop is gerechtigd de Diensten, tijdelijk of
   permanent, aan te passen of stop te zetten, zonder
   voorafgaand bericht. 
   5.4 Kitten Te Koop is gerechtigd de huisregels van tijd tot tijd
   te veranderen.