Skip to main content

Huisregels KittenTeKoop

1. Begrippen:

Diensten: Betekent de diensten die Kitten Te Koop aanbiedt, zoals onder andere: het plaatsen van advertenties en het bekijken van advertenties.
Gebruiker: betekent de gebruiker van de Diensten van Kitten Te Koop.

2. Aansprakelijkheid:

2.1 Kitten Te Koop is niet aansprakelijk voor transacties, verkopen en afspraken, die via Diensten tot stand zijn gekomen.
2.2 Kitten Te Koop is niet aansprakelijk voor informatie of enig ander materiaal dat de Gebruiker publiceert of anderszins beschikbaar/ openbaar maakt met behulp van de Diensten.

3. Verplichtingen voor de gebruiker:

3.1 De Gebruiker is verantwoordelijk voor de inhoud van de gegevens die hij met behulp van de Diensten aanmaakt.
3.2 De Gebruiker zal zich in redelijke mate inspannen om verspreiding van computervirussen via Kitten Te Koop te voorkomen.
3.3 In het algemeen zal de Gebruiker zich onthouden van het door middel van de Diensten van Kitten Te Koop verspreiden van informatie die in strijd is met de wet of naar objectieve maatstaven in strijd is met de algemeen aanvaarde waarden en normen die gelden voor communicatie over het internet.
3.4 De Gebruiker zal zich onthouden van elk soort gebruik of gedragingen die de Diensten geheel of gedeeltelijk (kunnen) verstoren, beschadigen of minder efficiënt maken of zodanig dat de effectiviteit of functionaliteit van de Diensten op enige wijze
nadelig wordt beïnvloed.
3.5 De Gebruiker zal zich onthouden van elk soort gebruik of gedraging die op enigerlei wijze inbreuk maakt op rechten van derden.
3.6 De Gebruiker dient aan te geven bij welke kattenvereniging deze is aangesloten. Indien de Gebruiker NIET bij een Nederlandse door de FNK of FIFé erkende kattenvereniging is aangesloten dient De Gebruiker dit duidelijk te vermelden. Zonder opgaaf van deze gegevens wordt de advertentie niet door Kitten Te Koop in behandeling genomen.
4. Vrijwaring:

De Gebruiker vrijwaart Kitten Te Koop van alle vorderingen vanaansprakelijkheid, schade, kosten en onkosten, waaronder kosten in rechte, voortvloeiende uit enige schending van de huisregels door hem of voortvloeiende uit het gebruik van de Diensten.

5. Bevoegdheden Kitten Te Koop:

5.1 Kitten Te Koop is gerechtigd zonder voorafgaande aankondiging of toestemming advertenties te verwijderen.
5.2 Kitten Te Koop is gerechtigd de Diensten te blokkeren/op te schorten, danwel te beëindigen indien de Gebruiker in strijd handelt met deze huisregels.
5.3 Kitten Te Koop is gerechtigd de Diensten, tijdelijk of permanent, aan te passen of stop te zetten, zonder voorafgaand bericht.
5.4 Kitten Te Koop is gerechtigd de huisregels van tijd tot tijd te veranderen.